نویسنده = ابراهیم برارپور
تعداد مقالات: 2
2. بررسی نهاد وکالت در نظام حقوقی انگلستان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-81

ابراهیم برارپور