نویسنده = سیدرسول صمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حقوق کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-104

سیدرسول صمدی