نویسنده = محمد حسین بیاتی
تعداد مقالات: 4
1. شناخت ادله و قوانین حاکم در قلمرو حقوق خصوصی بر اساس نظریه حکومت

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-112

نجاد علی الماسی؛ محمد حسین بیاتی؛ علی اکبر رنجبران


2. مصادیق شروط ناعادلانه قرارداد

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-93

مسعود ضیغم زاده؛ محمد حسین بیاتی


3. مبانی بارگذاری لزوم و جواز در قراردادها

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-34

ابوالفضل حشمتی؛ محمد حسین بیاتی


4. وظایف و مسئولیت مدنی زیان دیده در مقابله و کاهش خسارت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-52

ابوالفضل حشمتی؛ محمد حسین بیاتی