نویسنده = سید حسین طباطبایی
تعداد مقالات: 1
1. قاعده احسان و مجرای آن در نظام حقوقی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-119

سید حسین طباطبایی