تعداد مقالات: 60
2. مطالعه تطبیقی تراستی و متولی،شباهتها و تفاوتها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-46

احسان سامانی


3. قرارداد بیع زمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-16

محمد امین وحدانی نیا


5. تاثیر تغییر جنسیت در ارث از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-33

محمد داودآبادی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ صادق حسن زاده


6. چالش حقوقی معاملات شخص با حسن نیت و راهکار آن

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-27

عباس کریمی؛ مهدی علاء


7. ماهیت وصیت واجب در قوانین و حقوق کشورهای اسلامی- عربی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-26

سیامک قیاسی سررکی


9. مبانی بارگذاری لزوم و جواز در قراردادها

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-34

ابوالفضل حشمتی؛ محمد حسین بیاتی


10. تاملی بر علل ایجاد شرکت های صوری از منظر ثبت شرکتها

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-28

بهرام حسن زاده


11. ماهیت و آثارصکوک مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-53

فرشاد اکبری


12. احکام دوجنسیتیها در باب ‌حج

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-50

احسان سامانی


13. وظایف و مسئولیت مدنی زیان دیده در مقابله و کاهش خسارت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-52

ابوالفضل حشمتی؛ محمد حسین بیاتی


14. تحلیل رویکرد دادگاه‌ها نسبت به داوری دعاوی اموال عمومی و دولتی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-47

مصطفی عبدیزدان


15. اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرارداد

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-47

محسن خوانساری


16. جایگاه مسئولیت مدنی بیماستان ها ناشی از حوادث بزشکی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-48

شهاب بازوند


17. آسیب شناسی قانون پیش فروش با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-56

محمد داودآبادی


18. بررسی قرارداد مرابحه در متون فقهی و حقوقی و نظام بانکی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-59

عطیه حیدر؛ محمد رضا پیرهادی


19. بررسی ابعاد حقوقی حساب جاری بانکی در حقوق ایران و تطبیقی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-57

قادر بابائی؛ اصغر محمودی؛ جلال سلطان احمدی؛ محمد علی سهمانی اصل


20. نگاهی به تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-66

داود سلطانیان


22. مسئولیت مدنی گمرک در برابر خسارت وارده به کالا

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-64

امیر رضایی زاده


23. مطالعه تطبیقی آثار ادغام شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-71

امیر جعفری صامت


24. معیارهای ارزیابی خسارت معنوی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-70

قاسم فیاضی


25. جایگاه قرعه به عنوان حاکم کور در قوانین موضوعه ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-66

ابوالفضل حشمتی؛ سید رضا موسوی