جایگاه خیار تخلف شرط و مقایسه آن با خیار تعذر تسلیم در عقود الکترونیک (بررسی مواد39،40و41قانون تجارت الکترونیک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

درعقود منعقده از طریق واسطه های الکترونیک، اصولاً طرفین عقد در یک مکان قرار ندارند و عقد از راه دور و با استفاده از تجهیزات مدرن و معمولاً در بستری مجازی، محقق می شود، بنابراین سوالات عدیده ای در ذهن ایجاد می شود.یکی از مهم ترین مسائلی که در این رابطه ذهن را به خود مشغول می کند، بحث چگونگی فسخ و انحلال عقود الکترونیکی و مقایسه طرق فسخ در این عقود با قراردادهای سنتی می باشد. بررسی و مطالعه این مسئله، جایگاه خیارات را در این سنخ از قراردادها روشن خواهد کرد. هر چند تفسیر و تحلیل از ماده39قانون تجارت الکترونیک در جای خود قابل تأمل و توجه می باشد ولی به نظر ما آنچه از صدر ماده 39 استنباط می شود این است که اگر تأمین کننده "در حین معامله" یعنی زمانی که عقد در حال انعقاد است،نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عقد باطل است و باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند و منظور قانونگذار از عبارت عدم وجود کالا، اشاره به عین معین می باشد و مقصود از عدم امکان اجرای خدمات، اشاره به غیر ممکن بودن خدماتی می باشد که قائم به شخص است بنابراین مطابق صدر ماده اگر تأمین کننده به علت عدم وجود کالای معین و یا عدم امکان اجرای خدماتی که قائم به شخص است، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، معامله باطل است. قانونگذار با آوردن این  عبارت "مخاطب آماده صبر کردن...باشد" نظرش بر بطلان صدر ماده و ایجاد حق خیار، در قسمت دوم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Option of unfulfilled condition in comparison to option of non-delivery in electronic contracts

نویسندگان [English]

  • Majid aziziani
  • Asadollah Lotfi
  • Mahdi Ahmadi
چکیده [English]

The parties to the contracts entered into by electronic instruments, are not actually in the same position and distant contracts are concluded by modern devices and in a Cyberia area. Therefore, a lot of problems are raised in minds. One of the most important ones is how to terminate or discharge these contracts in comparison to traditional ones. Examination of this shall make the place of options for cancellation of these contracts to be clear and evident. Although the interpretation, and analyses of the article 39 of electronic commerce act is doubtable, but what is deducted from the said article is that if during the transaction i.e when he enters into contract, the supplier shall not be able to perform his obligations, the contract is void and must return the received price immediately. The term non-existing of goods, for legislator, means the specified object, the term impossibility of providing service refers to the impossibility of services considers the person. So, according to this article, if the supplier fail to perform his obligation whether due to impossibility of providing services or non-existing of the specific object, the transaction will be void, and the terms” the offeree gets ready for waiting..” indicate the invalidity of the article and entitle him to cancel the contract in second part as per judicial verdict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • option
  • Electronic commerce act
  • Electronic Contracts
  • option of unfulfilled condition
  • option of non-deliver