وظایف و مسئولیت مدنی زیان دیده در مقابله و کاهش خسارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اساساً عبارت «قاعده ی مقابله و کاهش خسارت» دارای واژگان سهل و ممتنعی است که ترجمه ی آن با چیدمان غیرهمسان در معنا و برداشت از دکترین Mitigation of damages ماخوذ گردیده است به کیفیتی که موجب برداشت های متفاوت و بعضاَ متفاوت با یکدیگر توسط اهل فن و قاطبه ی حقوقدانان شده است. قدر مسلم مبارزه و نبرد مستقیم و یا غیر مستقیم زیان دیده صرفنظر از رابطه ی قراردادی و غیر قراردادی با فعل زیانبار و ورود خسارت بنظر از وظایف اصلی وی به هنگام برخورد و مواجه با خسارت می باشد به کیفیتی که سهل انگاری و عدول و یا عدم مقابله زیان دیده با آن در ایجاد مستقیم و نزدیک خسارت به عنوان علّت تامه و یا تکمیل کننده آن معرفی خواهد گردید. آنچه دغدغه اصلی را در شکل گیری این ایده در مقابله و کاهش خسارت را پرورش می دهد این است که آیا مسئولیت و وظیفه ی زیان دیده در مبارزه و مقابله و کاهش خسارت مطلق است یا بالنسبه می بایستی درصدد رفع و یا دفع و یا کاهش و جلوگیری از افزایش خسارت و سرایت آن اقدام نماید؟ در ضمن نحوه و شرایط و زمان و مکان مقابله با خسارت توسط زیان دیده نقشی 
موثر و فراگیر در مقابله و کاهش خسارت دارد یا شرایط نیز تابع خسارات وارده و مقابله با آن است؟ مسلماً پاسخگویی به هریک از این سوالات از حیث تقدم و تاخر وظایف مقرره و اجباری زیان دیده در نظام های حقوقی خارجی با وظایف استحبابی و اختیاری و غیر الزامی که مقرره ای در حقوق داخلی موجود نمی باشد، متفاوت است. لاجرم همین افتراق در ایجاد مسئولیت مدنی و غیرقراردادی از چنان اهمیت و تاثیر عمیقی برخوردار است که به سهولت می توان علل اصلی و اساسی ورود خسارات را در عدم مقابله و کاهش آن توسط زیان دیده شناسایی نمود. با این نتیجه شناسایی در فرجام کار امکان اجرای عدالت واقعی و قابل تصور بشر را که از یک طرف با فلسفه ی عمده ی مقابله و کاهش خسارت سازگاری دارد و از دیگر طرف از حقوق آحاد افراد جامعه خاصه خود زیان دیده صیانت نموده، ممکن خواهد ساخت که اتفاقاً با اصول اخلاقی و دینی آنان نیز قطعاً انطباق دارد. پس شناسایی و اجراء به موقع و درست ناشی از نهادینه کردن این قاعده ی عقلی و انسان دوستانه ضمن ایجاد تعدیل و تعادل و رهیابی به عدالت در وقایع حقوقی از فایده گرایی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح وسیعی برخوردار می باشد. مقاله ی حاضر سعی دارد در راستای تبیین وظایف وارکان و اهداف واقعی زیان دیده درمقابله و کاهش خسارت و مسئولیت مدنی منبعث از آن را با تنویر نکات تاریک و مغفول از توجه قرار گرفته توسط سایرین گامی بلند و کاربردی بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil duets international obligations injured party to deal with the damage

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Heshmati
  • Mohammad Husain Bayati
چکیده [English]

The rule basically means to cope with the loss of negligence and failing to translate words with the same meaning and interpretation of the doctrine mitigation of damages of nonalignment has been derived which leads to different interpretations of the technician and whole some demos together by experts and lawyers. It is certain struggle injured directly or indirectly, regardless of the contractual relationship and non contractual the harmful act and the damage to his opinion, the main tasks when dealing and is faced with damage to the quality of the negligence and breach of or failure to deal with the injured and the damage directly caused as a definite cause or supplement will be introduced. What is the main concern in the formation of the idea of dealing with the damage to raise is whether the responsibilities and duties Injured in combat and combat damage is absolute or relative You should attempt to remove or dispose of, or reduce and prevent damage increase and spread of the contract? In addition, the manner 
and circumstances of time and place to deal with claims by injured effective and pervasive role in coping with the damage or conditions subject to damages and deal with it? Certainly answer any of these questions in terms of regulation and mandatory transposition functions disadvantaged in foreign legal systems Optional and non-essential tasks and recommended that the regulation does not exist in civil law is different. Inevitably, this differentiation in the creation of non-contractual civil liability of such importance and impact is the main reasons can be easily damaged by the failure to deal with the injured identified. It is thus possible to identify the consequences of your real justice and unimaginable human On the one hand combat damage is consistent with the philosophy major On the other hand protect the rights of all members of society have lost their property, it will be possible Who happened to morals and religion, they are certainly accommodating. The identification and implementation of timely and accurate due to the institutionalization of the rule of reason and humanity the adjustment of balance and equity in access to economic, social and cultural landmark of utilitarianism is widely enjoyed.7 This paper tries to explain the functions and organs and realistic goals injured in combat damage and civil liability it is derived from the illumination of dark points and neglected consideration of the application and take a long step by others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • injured party
  • mitigation of damage
  • results avoidance of mitigation
  • the base of liability