بررسی بیع اموال غیرمادی درنظام حقوقی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می‌رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است. ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می‌توان موضوع عقد بیع وفق ماده338 قانون مدنی قرار داد یا خیر ؟ درپاسخ بایدگفت باتوجه به تعریفی که فقها وحقوقدانان ازعین ارائه میدهند. انتقال این اموال را به عنوان معوض، باید براساس ماده 10 قانون مدنی واصل آزادی قراردادها تفسیرکرد. درمقاله پیشه روی کوشش شده تا درفصل اول به بررسی موضوع ازدیدگاه فقهای امامیه و در فصل دوم به بررسی حقوقی مساله پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A research on intellectual property sale Iran in legal system

نویسندگان [English]

  • Sahram Abedini
  • Mohammad Hasan Goli
چکیده [English]

From introduced contracts in the civil code of iran , the sale is the one which has superirity among other contracts. Conciading125 article to this contract itself means that legislator also was aware of its priority in social communication and was determined to come up with its decisions and its effects. Our purpose in this article is to make clear that whether the property like which intellectual property undoubtedly is called property in todays life , can be placed matter sale contract accordance article 338 of civil code or not ? The answer is according to the definition provided by jurists and lawyers is thing. that would transfer this property as consideration under art 10 civil code and principle of freedom of contracts. so, under the present article it is tired to explain in the first chapter investigate this matter perspective of imamyk jurists and in the second chapter investigate of this fact from perspective of law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Property
  • intellectual property
  • Ownership
  • Thing
  • consideration
  • Sale