بررسی تاریخی طلاق با توجه به حق طلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طلاق موضوعی است که در طول تاریخ بشریت از زمانی که ازدواج صورت گرفته است وجود داشته و در طول تاریخ دست خوش تغییراتی بوده است که این تغییرات با توجه به بعد زمان و مکان متفاوت بوده است.در واقع بعد از ظهور اسلام حکم طلاق دستخوش تغییراتی بوده است. یعنی طلاق در اسلام حکمی نیست که تاسیسی باشد و یک حکم امضایی است، لذا با توجه به شرایط زمانی و مکانی دوران ظهور اسلام حق طلاق نیز توسط شارع مقدس امضاء شده است. وشاید با توجه به بعد زمان و مکان این حق قابلییت تغییر را داشته باشد، از طرف مرد به زن . به همین منظور این تحقیق در پی آن است که طلاق در اسلام را یک حکم امضایی قلمداد نماید. و تنها اصلاحاتی را که شارع مقدس برای احقاق حقوق زنان انجام داده است را بیان نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the history of divorce with emphasis on the right to divorce

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Moayer Mohammadi
  • Ali Bahraminejad maghoueie
چکیده [English]

Divorce is an issue that has been in place during the human history since marriage was formed, and has undergone changes over the history, which changes had different natures subject to different time and place. In fact, after advent of Islam, rules governing divorces underwent changes. That is, under Islam, the law governing divorce has been a confirmatory law rather than a constitutive law, and thus, the right to divorce has been confirmed by the Qur’an subject to conditions of the period and the place in which Islam emerged. Thus, it can perhaps be said that such right may change over time and in another place. For this reason, this paper aimed to consider the law governing divorce under Islam is a confirmatory law, and only discuss the reforms that the Qur’an introduced to vindicate and ensure women’s rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • zihar (a type of pre-Islamic divorce consisting in the words of repudiation stating your back to me is like my mother’s back)
  • ila’ (oath taken by the man to cease marital intercourse)
  • Constitutive law
  • confirmatory law