لرد چانسلر و قاضی القضات مقامات عالی قضایی انگلستان و اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

لرد چانسلر (و یا لرد چانسلر اعظم در بریتانیای بزرگ)، بالاترین و مهمترین مأمور در دولت بریتانیا می باشد. ایشان دارای دومین مقام، در بین مقامات عالی رتبهی دولت می باشد. لرد چانسلر بالاترین مقام پس از لرد مباشر اعظم می باشد و به وسیله پادشاه (ملکه) و با پیشنهاد نخست وزیر منصوب می شود. قبل از اتحاد انگلیس، انگلستان (که شامل ولز نیز بود) و اسکاتلند هرکدام، لرد چانسلر جداگانه ای داشتند. لرد چانسلر هم یکی از اعضای هیئت دولت می باشد و هم طبق مقررات عهده دار کارآمدی و استقلال دادگاهها است. البته ایشان قبلاً رئیس مجلس اعیان و رئیس قوه قضائیه در انگلستان و ولز نیز بود. اما قانونِ اصلاحات اساسی2005 این مسئولیتها را به ترتیب به لرد سخنگو و رئیس‌ کل‌ محکمه‌ استیناف واگذار نمود. لرد چانسلر حال حاضر، کریس گریلینگ است، ایشان وزیر دادگستری نیز می باشد. در انگلستان لرد چانسلر در حوزه های قانونگذاری، اجرایی، قضایی و همچنین 
امور مربوط به کلیسا از اختیارات گسترده ای برخوردار بوده است اما در قرن 21 متأثر از ایده منتسکیو در خصوص تفکیک قوا و به دنبال تصویب قانون اصلاحات اساسی 2005 اختیارات او محدود شد. در اسلام نیز اگرچه در ابتدا قضاوت از شؤون حاکم به حساب می آمد و پیامبر خدا (ص) نیز شخصاً قضاوت می کرد اما کم کم به جهت توسعه قلمرو حکومت اسلامی و عدم فرصت کافی برای انجام همه کارها توسط حاکم، استقلال قوه قضائیه از مجریه صورت گرفت و در دوره عباسیان منصب قاضی القضات بنیاد نهاده شد و اختیارات ویژه ی قضایی و غیر قضایی به ایشان اعطاء شد و همچنین از تشکیلات دیوانی برخوردار شد. پس از انقلاب اسلامی نیز با در نظر گرفتن شرایط ویژه همچون اجتهاد برای تصدی به این مقام و استقلال آن از دیگر قوا و همچنین برخورداری از اختیارات ویژه، بر جایگاه و موقعیت آن افزوده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

lord chanselor & qazi alqozat, Supreme Judicial authorities in England and Islam

نویسنده [English]

  • Ehsan Samani
چکیده [English]

The Lord High Chancellor of Great Britain, or Lord Chancellor, is a senior and important functionary in the government of the United Kingdom. He is the second highest ranking of the Great Officers of State, ranking after only the Lord High Steward. The Lord Chancellor is appointed by the Sovereign on the advice of the Prime Minister. Prior to the Union there were separate Lord Chancellors of England (including Wales) and Scotland. The Lord Chancellor is a member of the Cabinet and, by law, is responsible for the efficient functioning and independence of the courts. Formerly he was also the presiding officer of the House of Lords, and the head of the judiciary in England and Wales, but the Constitutional Reform Act 2005 transferred these roles to the Lord Speaker and the Lord Chief Justice respectively. The current Lord Chancellor is Chris Grayling, who is also Secretary of State for Justice. In England the Lord Chancellor has Extensive powers and Competencies In realms of legislative, executive, judicial powers and also he has Ecclesiastical functions. But In the early 21st Influenced by idea of the separation of powers as put forward by Montesquieu and by the Constitutional Reform Act 2005, was limited these Extensive powers and Competencies. however, In Islam, at first the judgment was one of the Sovereign authority and the Prophet (P) his self has judged, But After decades the expand of the scope of Islamic government and Inability sovereign to do all things, caused to Independence of the judiciary power from the executive power. And the office of the Chief Justice was founded by Abbasid and granted to him judicial and non-judicial special powers. And also he enjoyed of the Office. After the Islamic Revolution, also With respect to its special circumstances such as Ijtihad and his independence from other powers and also having special powers, his status was added.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lord Chancellor- the Chief Justice- Court Beygi- priest priests