مطالعه تطبیقی تراستی و متولی،شباهتها و تفاوتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تراست در حقوق انگلیس همانند وقف در حقوق اسلام، نهادی حقوقی است که برای اهداف خیر خواهانه و اغلب عام المنفعه به کار می رود، با این تفاوت که تراست، انعطاف پذیرتر و کاربردی تر از وقف می باشد، بدین نحو که منحصر در قالب و ساختار وقف نیست بلکه گاهی شباهت به وکالت و گاهی وصایت و ... دارد. این نهاد دارای ارکانی مشابه ارکان وقف می باشد که عبارتند از تراستر )ایجاد کننده تراست(، ذی نفع )کسی که از مال و موضوع تراست منتفع می شود و مالک انصافی آن نیز است(، موضوع یا مال مورد تراست، و تراستی و امین )کسی که مدیریت تراست به او سپرده شده است(. ما در این نوشته صرفاً به بررسی رکن چهارم، یعنی تراستی خواهیم پرداخت. تراستی عبارت است از شخصی که اداره اموال مورد تراست را در جهاتی که مالک تعیین کرده است، به عهده دارد، همانگونه که متولی مال موقوفه نیز چنین مسئولیتی دارد. تراستی شباهتهای زیادی به متولی در وقف دارد، اما در عین حال تفاوتهایی نیز بین این دو وجود دارد. از جمله مسائلی که به بیان آنها خواهیم پرداخت، نحوه انتخاب تراستی، اختیارات و وظایف تراستی، مسئولیت و استعفاء و کناره گیری تراستی می باشد. در پایان نیز به طور مختصر به بررسی شباهتها و تفاوتهای میان تراستی و متولی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study on trust and trustee, similarities and differences

نویسنده [English]

  • eHSAN Samani
چکیده [English]

Trust in British law such as an endowment in Islamic law, is the legal entity Used for Compassionate and often public purposes, although the Trust is more flexible and functional than endowment. Meaning that the trust not necessary to create in a single structure and form like to endow-ment. But sometimes it is similar to the power of attorney and sometimes is similar to the executorship and sometimes is similar to the endowment. This legal entity, Based on the organs like the pillars of the endowment. It`s pillars are Settlor of the trust )trustor(, Trustee,  Beneficiary & trust fund or the subject matter of the trust. Essentially, the trust is an equitable relationship arising where the creator )settlor( confers an enforceable eq-uitable interest in a person or a charitable institution )who may be called the beneficiary or the charitable purpose( in property )known as the trust property(, against the legal owner of that property )known as the trustee(.
In this article we examine only the Trustee. Trustee is the legal owner of that property and the person who administered and managed the trust property as the owner has set, as the administrator also has this responsi-bility. There are many similarities between the Trustee and administrator but there are some differences between them.
Some of the issues that will be expressed are: how to choose the trus-tee, powers and duties of the Trustee & responsibility, Resignation and abdication of the trustee.
In the end, briefly examine the similarities and differences between the Trustee and the administrator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • endowment
  • trustee
  • administrator