قتل عمد و بررسی آن با دفاع مشروع با مداقه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 85 صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران( /10/30- )نقد و بررسی دادنامه شماره 93

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانی ایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این نهاد مهم حقوقی رابه رسمیت شناخته وشرایط آن راتبیین کرده است.ودراین مقاله به بررسی یکی از آرای دادگاه کیفری استان تهران درخصوص قتلی که ناشی از دفاع مشروع بوده پرداخته شده است .و بر این نکته تأکید شده است که درصورت وجود تمامی شرایط دفاع مشروع ، شخص متهم به قتل ،مجازات نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Murder, and its evaluation with legitimate defense with scrutiny of the Penal Code Act of 2014

نویسندگان [English]

  • Majid Aziziani
  • Asadollah Lotfi
چکیده [English]

legal defense is one of the entities and permanent establishments in different legal systems and is their common soul that changing the time and place has not removed it. Self-defense is one of the justifiers of the crime. Social benefit necessitates the self-defense in cases where for various reasons, including lack of timely action to prevent crime, the person at risk, should be personally stood up against criminal. Therefore, the legislator has recognized that legal conditions in Article 156 of the Penal Code, adopted in 2014. This article deals with one of the judgments of Tehran penal court regarding the murder as the result of self-defense and it is emphasize that a person convicted of murder shall not be punished if he has all the conditions for self-defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-defense
  • Murder
  • Punishment
  • penal code