اسباب زوال ایجاب در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و تطبیق آن با حقوق ایران

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران-بابلسر

2 دانشگاه شهید بهشتی-تهران

3 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

در عقود مکاتبه‌ای بعد از آنکه گوینده به نحوی ایجاب خود را ابراز کرد، ممکن است در فاصله منضم شدن قبولی، عللی اعم از ارادی یا غیرارادی رخ دهد که سبب زدوده شدن ایجاب گردد. این مهم از بحث در عقود حضوری خارج است چرا که در این عقود بلافاصله یا در فاصله اندک بعد از ایجاب، قبول به آن ملحق و بیع منعقد می‌گردد.اسباب زوال ایجاب در مواردی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا معین شده است. این مقررات، هر چند کوتاه ولی فی‌الواقع به خوبی تبیین شده است و اندک مواردی جای تردید و ابهام نسبت به آن بوجود می‌آید. از آنجا که در حقوق ایران نه تعریفی از ایجاب به عمل آمده و نه موارد زائل شدن آن معین شده، لذا در پژوهش حاضر کوشش می‌شود که ضمن تعریف و بررسی ایجاب، موارد پایان یافتن آن واکاوی شود تا بتوان این خلأ قانونی را به نحوی جبران کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Type’s termination offer in Convention on the International Sale of Goods 1980 and comparative with Iranian rights

نویسندگان [English]

  • ali bagheri 1
  • hamid abhari 3
چکیده [English]

In corresponding contracts, correspondence after speaker expressed his calls, distance may adopt the attached dealer factors ranging from voluntary or involuntary can occur which require a dealer to be removed. The important of being out contracts because the contracts immediately or shortly after the offer, accepted to join and sale is signed. In cases where the Convention on the International Sale of Goods Toys decline the offer has been determined. These rules, though short, but is actually a well-defined and limited cases of doubt and uncertainty caused by the material. Since Iranian law does not require a definition of the action and not the given it dissipates, so the study will attempt to define and evaluate the offer, the end of the vacuum legall so that the way analysis compensated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corresponding contracts
  • Offer
  • Termination offer
  • Convention on the International Sale of Goods