حضانت نوزاد حاصل از رحم جایگزین در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حضانت یکی از احکام تکلیفی و از آثار نسب مشروع است که موضوع آن با تولد نوزاد ایجاد می‌شود. یکی از مسائل مهمی که به لحاظ حقوقی در موضوع حضانت کودکان مطرح می‌شود، مسئله تعین افرادی است که می‌توانند و می‌بایست به این تکلیف حقوقی اقدام نمایند. با این حال در مورد نوزادانی که خاستگاه تکون و ایجاد آنان رحم جایگزین می‌باشد، مساله کمی جدی و پیچیده تر به نظر می‌رسد. چرا که در این مورد می‌بایست قبل از طرح مسائل مربوط به حضانت، به موضوع انتساب طفل به افراد دخیل در قرارداد رحم جایگزین پرداخت. آنچه مسلم است آن است که پدر و مادرعهده دار اصلی امر حضانت و نگهداری کودک هستند. در تعیین پدر و مادر نوزاد حاصل از رحم جایگزین نیز می‌بایست معیار شرعی، قانونی و عرفی «نسب» ملاک و مناط حکم قرار گیرد. نهایتاً آن که برای نسب و انتساب نوزاد به پدر و مادر نیز سنجه ای لازم است وجود داشته باشد. از این رو نگارندگان بر اساس یافته‌های علم پزشکی، مبانی و موازین فقهی و حقوقی و همچنین با عنایت به داوری عرف، دیدگاه «انتساب ژنتیکی» را بعنوان سنجه انتساب مزبور ارائه می‌نمایند، سنجه‌ای که منجر به انتساب نوزاد به ناقلان صفات وراثتی می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Custody cases of baby surrogacy in Iran laws and Emamiye jurisprudence

نویسندگان [English]

  • meysam shokoohi 1
  • mohamad roshan 2
چکیده [English]

Custody is one of the legitimate descent and assignment provisions that issues as the baby is born. One of the important issues which comes to matter in legal viewpoint of children custody is the determination of ones who can and must do this legal obligation. Nevertheless it seems more complicated and sophisticated for the babies who have been impregnated in an alternative uterus, the infant's assignment with the people involving in the alternative uterus contract must be negotiated before the cases of custody. It is clearly obvious that the parents are the main undertakers toward the custody and child's care. The religious, legal and common criterion of assignment must be the basis of the verdict in baby surrogacy's parents determination. Feeling the need for a criterion to relate the baby to the parents, the authors of this article based on the latest findings of medical sciences, principles of jurisprudence and law also with the regard to the arbitration of custom have finally chosen to declare ((genetic assignment)) viewpoint as the criterion which leads to baby assignment to the carriers of hereditary traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • costudy
  • alternative uterus
  • assignment