مطالعه تطبیقی نظریه نفوذ درپوشش شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری بر فرض تقلب شریک یا شرکاء در نظام‌های حقوقی انگلستان، قطر، ایران

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران.

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی تهران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان –واحد علوم و تحقیقات –دانشگاه آزاد اسلامی–تهران – ایران.

چکیده

امروزه به واسطه گستردگی روابط اجتماعی، اشخاصی حقوقی تحت عنوان شرکت‌های تجاری در کشورهای مختلف به وجود آمده‌اند تا بتوان به واسطه تمسک بدان‌ها و با در نظر گرفتن شخصیتی مستقل از به وجود آورندگان خود با استفاده از فعالیت‌هایی که انجام خواهند داد به برخی از نیازهای متعدد و متغیر موجود در جوامع، پاسخی نسبتاً در خور و شایسته دهند. در این میان ممکن است قالب مستقل حقوقی این شرکت‌ها به علت نیات و افعال متقلبانه برخی از شرکاء به عنوان وسیله‌ای مطلوب جهت کسب سود نامشروع و تضرر افراد مرتبط با هسته اصلی این اشخاص حقوقی مورد استفاده قرار گیرد، نظریه نفوذ درصدد است موضعی مناسب در برابر چنین تقلباتی اتخاذ نموده و پاسخی راهگشا و شایسته با حفظ تمامی اصول ثابت و متغیر اشخاص حقوقی به این گونه اقدامات دهد، در این میان بررسی موردی نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و قطر به دلیل برخورداری از تفکرات متعدد در قانونگذاری و تفاوت جوامع متبوعشان درخور مطالعه و تتبع می‌باشند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the influence of the legal personality of companies and business theories assume cheating partner or partners in the legal systems of England, Qatar, Iran

چکیده [English]

Today, due to the expansion of social relationships, legal entities as business entities in different countries have beenSo by resorting thereto and with respect to the independent personality of their creators to the activities which willSome of the many and varied needs of the communities they Relatively fit and worthy. Among these may beIndependent Qaalb intentions and actions of the company fraudulently some good partners as a means to gain illegal profits and Tzrr individuals associated with the core of legal entities to be used,Theory has sought to influence local decisions and respond appropriately to such Tqlbaty help and deserve to keep all of the fixed and variable entities such actions, in this case study the legal systems of the UK and Qatar due to the multiple reflections between the legislature and their respective communities are worthy of study and research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal persons
  • corporations
  • deception
  • infiltration theory