مبانی بارگذاری لزوم و جواز در قراردادها

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت

2 استادیار دانشگاه عدالت

چکیده

منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب می‌شود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده باشد و برای ما تردید حاصل شود که آیا عقد منعقده لازم است یا جایز اصل را بر لزوم عقد می‌گذاریم و می گوییم هیچیک از طرفین بدون وجود سبب فسخ حق برهم زدن عقد را ندارد «ذوات الاسباب لاتحصل الا باسبابها». آیا در عقد معوض و غیر معوض اصل بر لزوم است یا جواز؟ فلسفه انصراف اعمال حقوقی به لازم و جایز چیست؟ این نوشته در پی یافتن پاسخ برای پرسش‌های مذکور می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bases on loaded binding and voidable in contracts

نویسندگان [English]

  • abolfazl heshmati 1
  • mohammad hossein bayati 2
چکیده [English]

 Purpose of the principle binding or incidental is such that make contracts be not unstable and without fixity and together parties not possible of power to resciccion them. But purpose of the voidable contract is this that parties have right's of disturb contract. The principle binding is one of the benefit and utilities basic that include to fegheh. This principle use in essay different fegheh and law and interpretation contracts. For instance: verification use in this principle binding, if the make contract and not express legislator to binding and voidable. There is doubt that do make contract is binding or voidable? First of all principle is binding contract? Or tell to answers and questions none of the parties without exist cause of resciccion, parties have not disturb decide to make contract. Because, factor and potential causes not achieved unless by the elements relative it. Do the swap contract and gratuitous contract is one base principle binding or voidable? What’s the philosophy determent doing's right toward binding or voidable? This deposition and inscription pursuit find and discover answer for the questions to be such.

کلیدواژه‌ها [English]

  • binding
  • voidable
  • Contract
  • swap contract
  • gratuitous contract