ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد و ماهیت مسئولیت قراردادی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

برای تعیین شیوة صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطة و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح مادة 221 تلاش کرده‌اند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطة نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب شده است تا مادة 515 قانون آیین دادرسی مدنی نگاشته شود. در این مقاله تلاش شده است تا مبانی تازه‌ای برای مسئولیت مدنی قراردادی ارائه گردد و بر اساس آن مبانی معیار ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد روشن گردد. به نظر می‌رسد مشکل بتوان از ظاهر تبصرة مادة 515 با تفاسیر دور از ذهن و مخالف با ظاهرماده، قائل به جواز مطالبة عدم‌النفع شد. راه حل تکیه بر پژوهش‌های نو و تازه در مبانی فقهی و مبتنی بر متدلوژی صحیح آن برای یافتن مبانی مسئولیت مدنی قراردادی و تطبیق مواد قانونی بر آن است. پیشنهاد این مقاله نیز تمرکز بر مفاد آیة شریفة «ومن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»(البقره، 194) و توجه به ماهیت و مقتضای معامله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the damage caused by the breach of contract and the Nature of contractual liability

نویسندگان [English]

  • mohammad abdolsaleh shahnoushi foroushani 1
  • mohsen safari 2
چکیده [English]

To determine the correct method of damage assessment, First, it should be determined Based on which reason is responsible for breach of contract to clear type of his responsibility, And based on could be determined the scope of responsibility. Civil Code authors with Article 221 have tried to solve Conflict between the principles of liability arising from the breach of contract and Jurisprudence had imagined. In this article we have tried to provide the foundations of a new contract for civil liability and based on that be clarified criterion to assess the damage caused by the breach of contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence
  • common law
  • contractual liability basis
  • retaliation licensing
  • reinsurance damages
  • restoration damages