قابلیت استناد پذیری ادله در حقوق موضوعه و فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

سرپرست پردیس بین المللی جنوب کشور

چکیده

دلیل دراصطلاح قانونی چنانچه ماده194قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:”دلیل عبارت ازامری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند". قانون مدنی با این که یک جلد را به شرح ادله‌ی اثبات دعوی اختصاص داده ولی تعریفی از دلیل بیان نکرده است.از نظررعایت اصول قانونگذاری بهتر بود دلیل در قانون مدنی تعریف می‌شد.چرا که در آئین دادرسی مدنی می‌بایست تنها به قواعد شکلی و چگونگی ارائه دلایل به محکمه پرداخته شود.البته در نقد تعریف ارائه در قانون آئین دادرسی مدنی باید متذکر شد که هر امری از نظر قانونی دلیل نیست،فقط همان امور و وسایلی که قانونگذار بعنوان دلیل پذیرفته است، می‌تواند دلیل تلقی شود.زیرا قانونگذار وسایل خاصی را بعنوان دلیل پذیرفته است.بنابراین منظورازکلمه"امری"که درقانون آمده،اموری است که قانونگذار رابه عنوان دلیل پذیرفته است،به علاوه افراد در موارد عدیده درروابط بین خود از ادله استفاده می‌نمایند،بدون آنکه منظور ازآن به کار بردن برای اثبات دعوی یا دفاع ازآن در دادرسی باشد.از طرفی نیز، قانون تهیه‌ دلیل رادر موقع انجام بعضی عقود و معلاملات به جهاتی لازم دانسته،اگر چه پیش بینی اختلاف ودعوی نرود مانند عقود و معاملات راجع به املاک ثبت شده که قانون ثبت تنظیم سند و ثبت دردفاتر اسنادرسمی را لازم دانسته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

admissiblity of evidence in low and figh

نویسنده [English]

  • khalaf karimi pour
چکیده [English]

Reason, in legal terms as noted in Article 194 Civil Law, refers to "every type of proof legally presented by the parties at trial (allowed by the judge) which is intended to convince the judge and/or jury of alleged facts material to the case". Though the Civil Law in Iran has dedicated an entire book to the subject of “Evidence”, there could be found no definition for "reason". Regarding the legislative principles, the word "reason" should have been defined since only the procedural rules and the ways of providing reasons in court should be considered in the Civil Law. However, it should be noted that, on "providing reasons" as defined in the Civil Law, all grounds are not regarded as legal reasons but only the ones allowed by the legislator because the legislator accepts certain types as reason. In this context, the word "type" in law means the types allowed by the legislator as reason. Moreover, in some cases, people use evidence that is not considered as proof to convince the judge of facts to the case.
On the other hand, the law requires providing reasons in contracts and transactions such as contracts on the registration of properties in which, according to the law, the registration of documents and registering in Notaries is required (Article 46 Registration Act), though there would be no prediction of dispute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence
  • Proof
  • Lawsuit
  • Document
  • Adduction