بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه عدالت

چکیده

موضوع این مقاله به نظرغیر‌منصفانه قراردادها اختصاص دارد. دراین مقاله نویسنده می‌کوشد، نظریه غیر-منصفانه‌ بودن قرارداد و شروط قراردادی را بررسی و به تطبیق و مقایسه‌آن در‌حقوق انگلیس و ایران بپردازد. این نظریه به شروط غیر‌منصفانه و خلاف وجدان در‌قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت درهتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل ونقل، اشتراک‌آب، برق، گاز، تلفن، پستی، خدمات‌ ایمنی و بطور‌کلی قراردادهای استاندارد و الحاقی که تولیدکنندگان، فروشندگان ‌و عرضه کنندگان حرفه‌ای و تاجر به یک طرف ضعیف و ناتوان خصوصاً مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و از‌مسئولیت و تعهدات خود می‌کاهد یا برای خود ایجاد حقوق خاص می‌کند می‌پردازد. بنابراین براساس این نظریه به بررسی انصاف وعدالت وحسن نیت و نقش آن‌ها در‌قرارداد و شروط قراردادی ونیز درمبانی آن با بیان اصل آزادی قراردادی وتعارض اصل لزوم با نظریه غیر منصفانه و به بررسی نظریات شرط ضمنی، خلاف حسن نیت، نقض اساسی، قاعده لاضرر وغبن فاحش در‌حقوق انگلیس وایران خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

devoted to unfair idea of the contracts

نویسنده [English]

  • Shahram Manafi
student of edalat university
چکیده [English]

The subject of this paper Is devoted to unfair idea of the contracts. In this paper the writer try to analyze the unfairness idea of contracts and the contractual conditions. In iran and England rights. The unfair and opposite the conscience of the contracts, Is more in the value of Bil
aterals that the balance between the bilaterals does not exist. So according to this theory we will analyze the fairness and justice and goodwill and their role in contract and the contractual conditions and also in their basis with declaration of contractual freedom principle and the nessecity principle interception with unfair theory and we will analyze the implicational theories , in contrast to the goodwill and the basic goodwill and the main paradox and the principle of damage in the united kindom and irans law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contracts
  • Justice
  • fairness
  • Unfair
  • standard contracts
  • the principle of freedom of contract