بررسی تطبیقی مفهوم فساد عقد و مستندات حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه امامیّه و اهل سنّت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

سازمان قضایی نیروهای مسلح

چکیده

همان‌طور که می‌دانیم برای عقد باطل یا فاسد در هیچ زمان نمی‌توان وجود و تحققی در عالم اعتبار شناخت. در صورتی که معلوم شود عقدی فاسد است، هرگاه مورد معامله بین طرفین رد و بدل نشده باشد واضح است که با روشن شدن فساد عقد نیاز به این کار نیست اما هرگاه مورد عقد رد و بدل شده باشد، باید به مالک اصلی بازگردانده شود، زیرا عقد فاسد اثری در تملّک یا ایجاد تعهد و رابطه حقوقی ندارد (ماده 365 ق.م) و هیچ تملیک و تعهدی جز در حدود قانون اعتبار ندارد.
منظور از عقد فاسدی که روابط طرفین نسبت به ضمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، عقد معوّضی است که مبادله مال در برابر مال یا عمل در مقابل مال، رکن سازنده آن است. در این مقاله به بررسی روابط متعاقدین در عقود معوّض در صورت فساد عقد و بررسی مفهوم فساد و مستندات حکم ضمان در فقه امامیه و فقه اهل سنّت می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study the concept of corruption contract and the documentation of arbiter suretyship than contracting parties at Imamia and Sunni jurisprudence

نویسنده [English]

  • ali aghajani sepehri
چکیده [English]

Abstract:
As that we know for corrupt or void contract never can not recognition at credit world. In the event that become clear a contract is corrupt,when not exchanged object of transaction between contracting parties is obvious that with become clear corruption contract not need to this action, but when exchanged object transaction must become restoration to home owner because corrupt contract not effect at the ownershipeor creation commitment and legal relationship (article 365 civil law) and not validity never alienate and commitment except at the scope law.
Intended purpose from a corrupt contract that will be case study is legal relations the parties than suretyship, is a commutative contract that sxchange res against res or act against res is pillar peoducer it.
In this article will be case study is legal relations contracting parties at commutative contracts in case of corruption and case study the concept corruption and the documentation of arbiter suretyship at Imamia and Sunni jurisprudence.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Key worlds: Contract
  • Corruption
  • arbiter
  • Imamia jurisprudence
  • Sunni jurisprudence