جایگاه مسئولیت مدنی بیماستان ها ناشی از حوادث بزشکی

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

قاضی دادگستری

چکیده

چکیده
با توجه به روند رو به رشد حجم اعمال خطرآفرینی که بیمارستان ها برای افراد ایجاد می کنند، مبانی مسئولیت مدنی به این سمت سوق داده شده است تا با اتخاذ تدابیری مناسب، ضررهایی که به بیماران از سوی کادر درمانی و یا بیمارستان ها وارد می شود، مسئول قمداد نماید. با وحدت ملاک از ماده ۱۲ ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قراردادی و قهری باشد؛ که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. مثل بطلان قرارداد معالجه، خودداری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطرناک، معالجه ی بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شوند. در فرص مسئولیت خارج از قرارداد؛ مسئولیت بر پایه و مبنای هیچ تعهد و قراردادی استوار نبوده و بین زیاندیده و عامل زیان هیچ نوع رابطه ی مستقیم حقوقی وجود خارجی ندارد، که ممکن است ناشی از غفلت، عمدیا جمع بین این دو باشد. تحقیق پیش رو سعی دارد تا با بررسی مبانی مسئولیت مدنی و نظریات مطرح شده در این حوزه، راهکارهایی مناسب ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Due to the growing volume hospitals for their actions that create a potential

نویسنده [English]

  • shahab bazvand
چکیده [English]

Abstract
Due to the growing volume hospitals for their actions that create a potential hazard, Principles of civil liability has been pushed to the side to take appropriate measures, losses to patients by medical staff or inserted hospitals, to be responsible. Using Article 12 of the law of civil liability, or medical personnel from the hospital staff if the damage is in the line of duty or on the basis of it, will be in charge of the hospital. Hospital and coercive non-contractual liability may be, that may arise from acts or omissions in violation of legal obligations. Nullity of the contract, such as treatment, the hospital refused to treat the patient in a dangerous situation, treating emergency patients who are hospital of responsibility enforced. This article tries to review and theoretical foundations of civil liability in the field, provide appropriate solutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: civil liability
  • hospital
  • Third party liability arising from the action
  • Apparent Authority
  • Vicarious Liability
  • emamieh
  • feghh