مطالعه تطبیقی آثار ادغام شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

برای رفع خلاء موجود و ایجاد مبنایی قانونی جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجارتی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها در قانون برنامه چهارم توسعه قانون‌گذار بند الف ماده 40 را به ادغام شرکت های تجارتی اختصاص داد و به‌طورکلی ادغام شرکت‌های تجارتی موضوع قانون تجارت را تجویز کرد. در این بند ادغام انواع مختلف شرکت‌های تجارتی به شرط آن‌که سبب تمرکز و انحصار نگردد، اجازه داده شده و موافقت اکثریت دارندگان چهار پنجم سهام یا سهم‌الشرکه لازم قلمداد شده است. در قانون برنامه پنجم حکم فوق با تغییراتی جزیی در بند الف ماده 105 تکرار شده است. با وجود اهمیت جوازی که در قوانین برنامه پنجم توسعه به ترتیب فوق برای ادغام شرکت‌ها صادر شد، این احکام از جهات مختلف ناقص‌اند و تصویب قانونی جامع با بیان کلیه شرایط و آثار ادغام ضروری است. برای پاسخ‌گویی به این نیاز در لایحه تجارت به موجب فصل سوم باب دوم لایحه احکام نسبتا جامعی برای ادغام شرکت‌های تجارتی مقرر شده که در این مقاله نقاط ضعف و قوت این احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Effects of Acquisitions of Businesses in the Iran and UK Law

نویسنده [English]

  • Amir Jafari Samet
student
چکیده [English]

One of the major issues in the business enterprise rights is integration of the business enterprise.
Nevertheless, in the Iran's legal terms does not purpose a place for it and among the rules governing commercial
companies now that are enforceable, sentences only rule of Co-operatives 1350 detailing the conditions and the
integration effects of these companies. Accordingly, to address the gaps and make the legal basis for registering
the integration of business companies in the fourth development plan act, lawmaker has allocate paragraph A of
Article 40 to integrate the business company, and generally integration of the business companies of trade law
was prescribed. In the Fifth Plan, the above sentence in paragraph (A) of Article 105 was repeated but it seemed
that these provisions are flawed from different aspects and pass comprehensive legislation by stating all the
terms and effects of the integration is necessary. To address this need in the trade bill, relatively comprehensive
provisions for the integration of commercial companies have been provided that in this paper is tried to examine
imposed sentences in this case between Iran and the UK.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Company
  • Simple Integration
  • Combined Integration
  • Trade Bill
  • ..