گستره اختیارات زوجه در نذر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

در ارتباط با حکم نذر زوجه ، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان زوجه از زوج در مطلق نذر هستند ، اما بررسی مستندات مسأله بیانگر این است که موافقت با مشهور در این اطلاق و شمول میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب قابل برداشت است ، لزوم اذن زوج در نذر در امور مالی است . همچنین از ادله چنین برداشت می شود که اذن زوج در انعقاد نذر ، شرط است . همچنین اگر نذری توسط زن قبل از تزویج ، صورت پذیرد ، چنین به نظر می رسد که اگر در زمان عمل به نذر ، زوج در صدد مطالبه حق خود ( حق استمتاع ) برآید ، و عمل به نذر منافی با این حق باشد ، نذر منحل می گردد و لو قائل به لزوم رجحان در منذور در زمان انشای نذر باشیم . زیرا در فرضی که عمل به نذر ، با حق زوج ، منافات پیدا می کند ، تکلیف به اطاعت از زوج ، فعلی می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extent of authority for wife in vow

چکیده [English]

More of jurisconsult (in Mohammedan low) believes that wife is needy at permission of husband in vow. They are believes that this permission to include all kinds of vow. But agreement with this opinion is difficult. Because this opinion is contrary REVAYAT of EMAM SADEGH and jurisconsult is infirm in proving this opinion.
also in conformity with REVAYAT permission of husband in vow is condition in correctness of vow for wife.also if wife before to marry to take action for vow and in time that she want to comply with this vow to be this vow contrary husband right this vow to be dissolved because in time to obey of husband right to be present.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vow
  • Wife
  • permission of husband
  • dissolution of vow
  • to join in marriage