مسئولیت مدنی هیأت نظارت بر مطبوعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

وکیل دادگستری

چکیده

به موجب قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه انتشار نشریه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول بعهده هیأت نظارت بر مطبوعات بوده، آن هیأت همچنین در مواردی امکان توقیف یا لغو پروانه را دارد و تصمیمات آن قطعی است لکن این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود لذا در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و نیز ابطال تصمیم، آیا هیأت «مسئول حبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»؟ این مقاله در پی بررسی مسئولیت مدنی نهاد فراقوه ای مذکور و پاسخ به پرسش طرح شده است. در فصل های چهارگانه این نوشتار به جایگاه حقوقی هیأت مزبور و ماهیت تصمیمات آن، مستندات امکان و عدم امکان مطالبه خسارات وارده، قیدهای «بدون مجوز قانونی» و «اعمال حاکمیت دولت»، شرایط شکلی، طرفین دعوی و مرجع شکایت از تصمیمات، نمونه ای از طرح دعوی و خسارات مورد مطالبه پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil responsibility of the Press Oversight Board.

نویسنده [English]

  • morteza mohebi
attorney at law
چکیده [English]

According to Iranian Press Law, the Press Oversight Board is the responsible body for evaluation of the applications for publication license and determining the qualifications of the applicants and manger in charge of the publications.
The above mentioned board is also empowered to withdraw or revoke the license. Decision reached by this body is final, but this does not prevent an affected party to lodge complaint at legal courts against the ruling of the board. However, in case of dropping of charges or acquittal, is the license Issuing body liable to compensate the losses incurred by the applicant because of the decision made by the body or not?.
This paper is aimed at examining the civil responsibility of an entity above the jurisdictions of 3 branches of government and finding answer to the above stated question. The paper also evaluates the legal status of the Press Oversight Board, the nature of its rulings, its reference points, possibility and impossibility of indemnification, unlawful restrictions and enforcement of state sovereignty, formation question, parties to a legal case and the authority responsible to take up legal claims, an sample of a legal case demanding compensation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Responsibility
  • The Press Oversight Board
  • Loss
  • Legal Permission
  • Enforcement of State Sovereignty