سازوکارهای حقوقی حمایت از شخص ضعیف در قرارداد در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

دانشجو

چکیده

چکیده:
آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته سازوکارهای حمایت از طرف ضعیف در قراردادها در حقوق ایران می باشد. در این راستا در نظام حقوقی ایران سازوکارهایی در راستای حمایت از شخص ضعیف در قراردادها به صورت فردی و یا سازمان یافته دولتی یا در قالب ارگان های مردم نهاد پیش بینی شده اند. در مجموع مبانی موجود در حمایت از مصرف کننده در نظام حقوقی ایران قابل قبول به نظر می رسند اما پیشنهادهایی در این رابطه ارائه می‌شوند. در حقوق ایران قاعده لاضرر به عنوان مهمترین قاعده قابل استناد می باشند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی شخص ضعیف در قراردادها در نظام حقوقی ایران می‌باشد. همچنین مصادیق حمایت نیز مورد توجه بوده اند. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی خواهد بود. به عنوان نتیجه باید گفت حمایت از شخص ضعیف در نظام حقوقی ایران با وجود آنکه در فقه امامیه به مصداق هایی از آن اشاره شده اما به صورت جامع انجام نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal mechanisms to support the poor person in the contract in the Iranian legal system

نویسنده [English]

  • mysam moradi
چکیده [English]

Abstract
Legal mechanisms to protect the rights of weak contractual parties have been investigated in the current study. In this regard, Iranian legal system adopted legal mechanisms to protect weak contractual parties in contracts between individuals, state organizations and non-governmental institutions. Generally, consumer protection strategies in Iranian legal system seem admissible, and few suggestions were made for improvement. The principle of no harm is the most conspicuous principle regarding protection of the rights of the weak party .The purpose of the current study was to investigate the weak contractual parties in Iranian legal system as well as the instances of protection. Descriptive analysis was selected as the method of the study. The results of the study indicated that protection of weak contractual parties, despite it has been emphasized in Islamic Jurisprudence, is not fully satisfied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key terms: protection of weak contractual party
  • weak party
  • Justice
  • equity
  • the principle of no harm