معیارهای ارزیابی خسارت معنوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

نماینده حقوقی

چکیده

خسارت معنوی، خسارتی است که موضوع آن لطمه به روح و روان انسان بوده و در قالب خسارت‌های مادی نمی‌گنجد. ساز و کارهای تحقق خسارت معنوی تا حدودی متفاوت از خسارت مادی می‌باشد با این تفاوت که در خسارت معنوی ماهیت خسارت غیر مادی است. در هر حال در نظام‌های حقوقی مختلف سازوکارهای مختلفی را برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته‌اند. معیارهایی که بتوان براساس آن به ارزیابی خسارت معنوی پرداخت را در سه دسته می‌توان تقسیم کرد: الف) تعیین قانونی: آن چه که قانون در فرض ورود خسارت مشخص می‌کرده است و قاضی در هنگام مواجهه با این نوع خسارت‌ها، جهت تعیین آن به قانون مراجعه می‌کند. ب) تعیین توافقی: اراده آزاد دو طرف دعوا که به آن‌ها این اجازه را می‌دهد که براساس توافق با یکدیگر جهت جبران خسارت معنوی مصالحه کنند. ج) تعیین قضایی: نیز شیوه ایی است که براساس آن قاضی دادگاه با ملاحظه نظر کارشناس به ارزیابی خسارت معنوی می‌پردازد و میزان آن را مشخص می‌کند. شیوه‌های گفته شده هر کدام دارای مزایا و معایبی می‌باشند که در مقاله به آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation criteria for moral damage

نویسنده [English]

  • gaseem fayazi
چکیده [English]

Moral damages, losses whose object is to damage the human psyche and cannot be included in material losses. Mechanisms of realization of the moral damage of the material damage is somewhat different with the difference that the spiritual nature of the damage is immaterial damages. However, different mechanisms in different jurisdictions are intended to compensate for moral damage. Based on the evaluation criteria to pay moral damages can be divided into three categories: A) legal determine: what is the law in case of damage has been determined and the judge when dealing with this type of damage, to determine whether it refers to the law. B) the agreement: the free will of both sides that this will allow them to deal with each other based compensation for moral compromise. C) judicial determination: is the way in which the judge for considering moral damage assessment expert opinion pays and it specifies. Each method has advantages and disadvantages are mentioned in the article referred to.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Compensation
  • Moral
  • material