ماهیت قرارداد پایاپای از دیدگاه حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت

چکیده

امروزه مشکلات استفاده از ارز در تجارت بین‌الملل و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، کشورها را به سمت مدل‌های قراردادی جدید ازجمله قرارداد پایاپای کشانده است. این قرارداد عبارت از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آن‌ها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص ماهیت و اوصاف این نوع قراردادها در نظام حقوقی ما به جهت مستحدثه بودن سخنی به میان نیامده امانهادهای متشابهی از قبیل عقد بیع، عقد معاوضه، جعاله و عقد صلح قابل تطبیق متصور می شوند با مداقه دروجوه افتراق اشتراک پایاپای با عقود مزبور این نتیجه به دست آمد که قراردادهای پایاپای نظر به پیچیدگی و گستردگی قلمرو موضوعی و وجودعناصر خارجی و انعطاف پذیری با شرایط اقتصادی قابل انطباق با عقود مصرح قانونی نیستند به علاوه دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق پدیرش این اصل در فقه با تعابیر چون افو بالعقود و اعتبار تراضی ، انواع قراردادهای پایاپای را به توافق موضوع ماده 10 قانون مدنی ملحق می سازد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Nature Barter Contracts in Iranian Law

نویسنده [English]

  • hosein ravandeh
daneshgah edalat
چکیده [English]

 
 
 
 
Barter Contract is the Method of Conditional Import of Goods or Services for Expor of Goods or Services and Their Exchange Instead Payment of Foreign Exchange. About New International Trade Agreements, Including Barter Agreements are not Included in the Jurisprudence Discussion, However, There is the Same Legal Entities for Nature and Descriptions of Barter Trade in Jurisprudence and Domestic Law Such as, Barter Contract is Similar to Contract of sale, Contract of exchange, Contract of Joaleh and Contract of Peace. This Article With Study in Same Legal Entities and also Refer to Jurisprudence Justifies This Problem and Concludes That Barter Contracts According To The Broad Scope Of The Principle Of Voluntarism and Freedom of Contracts in Law and Jurisprudenc, Is one of the Contracts Listed in Article 10 of the Civil Code and Consent of the Parties is Sufficient for Necessary and Validity of the Contracts. This article accepts the latter view.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barter Trade
  • nature
  • Legal
  • Principle Of Freedom of Contracts