آثار حقوقی تولد کودک از طریق رحم جایگزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس -دانشگاه ازاد

2 استادیار دانشگاه عدالت

چکیده

استفاده از رحم جایگزین در درمان ناباروری از مباحثی است که با سؤالات و ابهامات متعددی مواجه است . از آن جا که نوزادانی که با روش رحم جایگزین متولد می شوند مانند کودکان متولد از لقاح طبیعی از حقوق مدنی برخوردار هستند، پرداختن به حقوق آنان در فرآیند باروری تا تولد و حتی پس از آن ضروری می نماید. یکی از مسائلی که در این مبحث کمتر مورد توجه اندیشوران قرار گرفته، بررسی آثار حقوقی تولد کودک از طریق رحم جایگزین است. نگارندگان کوشیده اند با بررسی آثار حقوقی تولد کودک از طریق رحم جایگزین از جهت نسب، حضانت، ولایت، ارث و نفقه کودکان، جنبه های آن را روشن نمایند، بنابر این هدف این تحقیق بررسی آثار مالی و غیر مالی عقد قرارداد رحم جایگزین می باشد. دستاورد این پژوهش این است که مهمترین مسئله تعیین نسب کودک است و با مشخص شدن نسب، تعیین تکلیف سایر حقوق مالی و غیرمالی کودکان مزبور، با توجه به مبانی موجود در نظام حقوقی ایران چندان دشوار نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal effects of child birth through surrogacy

نویسندگان [English]

  • hamidreza ranjbargasemi 1
  • Mohammad Hosein Bayati 2
1 educator Azad University
2 Assistant Professor of Edalat University
چکیده [English]

The use of surrogacy in the treatment of infertility is one of the issues that has many questions and ambiguities. Because babies born with surrogacy have the same rights as babies born of natural fertilization, they need to pay their rights in the fertility process until birth and even afterwards. One of the issues that is less of an interest in this topic is the study of the legal effects of the birth of a baby through the surrogacy. The authors have tried to clarify the legal aspects of the birth of a child through a surrogacy for the filiation, custody, patronage, inheritance, and alimony of children. Therefore, the purpose of this study is to examine the financial and non-financial effects of contracting a surrogacy. The achievement of this study is that the most important issue is the determination of the child's filiation, and with filiation determine it will not be difficult to determine the other children's financial and non-formal activities, given the principles of the Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "surrogacy"
  • “surrogacy contract "
  • "Legal effects contract"
  • "patrilineal"
  • "matrilineal"