بررسی ابعاد حقوقی حساب جاری بانکی در حقوق ایران و تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور-مرکز تحصیلات تکمیلی

2 استادیار دانشگاه پیام نور-استاد راهنما

3 استادیار دانشگاه پیام نور-استاد مشاور

4 استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده مدیریت و حسابداری) و مدیر عامل بانک رفاه کارگران

چکیده

چکیده:
قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی،اقتضای می کند،که ماهیت آن قرارداد مشخص و معین گردد،از طرفی،مشتریان به تبع چکی که در دست دارند،بانکها مکلفند، به اندازه اعتمادی که دارنده چک به صاحب حساب و بانک عامل دارد،به تعهدات خودشان عمل نمایند.بانک مسئولیت مدنی،ناشی از عملیات بانکی را دارد.بانکها با جذب سپرده ها از طریق انعقاد قرارداد "حساب جاری بانکی" که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 به نام قرض الحسنه جاری می‌باشد. اقدام به تجهیز منابع پولی می کنند.در این مقاله با در نظر گرفتن حقوق بانکی،عرف بانکداری،حقوق مدنی و حقوق تعهدات و بازار پول و مقررات پولی و بانکی کشور مان،شناخت همه جانبه ماهیت حقوقی قرارداد حساب جاری بانکی و روابط طرفین این قرارداد بررسی می شود.دغدغه اصلی اینجانب،از نگارش این مقاله تعیین ماهیت حقوقی حساب جاری بانکی است.که ارائه تعریف حقوقی دقیق از قرارداد حساب جاری در معنای خاص،منوط به مطالعه و بررسی دقیق ماهیت این قرارداد مهم حقوق بانکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the Legal Dimensions of Current Bank Account in Iranian Law and Comparative

نویسندگان [English]

  • QADIR BABAI 1
  • Asgar Mahmudi 2
  • jallal sultanahmadi 3
  • Mohammad ali sahmani asl 4
1 ph.d law student
2 University professor
3 university professor
4 University professor
چکیده [English]

Abstract:
The contract for the formation of a bank account requires that the nature of the contract be specified and specified; on the other hand, the customers with the Czechs holding the banks are obliged, as much as the trust that the holder holds, to the account holder and the bank agent, to the obligations The bank has civil liability due to banking operations. The banks are attracted by the deposit through the conclusion of a "current account" contract, which is in circulation under the Risk-Free Banking Act, issued in 1362, under the name of Qarz al-Hassaneh. In this paper, taking into account banking law, banking conventions, civil and civil laws, and the laws and obligations of the money market and the monetary and banking regulations of our country, the full recognition of the legal nature of the current bank account contract and the relations between the parties The purpose of this paper is to determine the legal nature of the bank account. Providing a precise legal definition of the current account agreement in a specific sense depends on the precise study of the nature of this important contract of banking law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: current account
  • legal nature of deposits
  • current borrowings
  • Banking Law
  • current bank account agreement