دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-162 
5. بررسی تاریخی طلاق با توجه به حق طلاق

صفحه 109-126

محمد علی معیر محمدی؛ علی بهرامی نژاد مغوئیه