دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-190 (سال دوم- شماره چهارم-پاییز و زمستان 1394) 
6. ماهیت فقهی و حقوقی طلاق واجب با بررسی موردی طلاق خلع

صفحه 123-156

علی بهرامی نژاد مغوئیه؛ محمدعلی معیر محمدی