دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، حقوق خصوصی، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-145 
1. تاثیر تغییر جنسیت در ارث از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

صفحه 9-33

محمد داودآبادی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ صادق حسن زاده


4. مصادیق شروط ناعادلانه قرارداد

صفحه 75-93

مسعود ضیغم زاده؛ محمد حسین بیاتی


شماره‌های پیشین نشریه