دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، حقوق خصوصی، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-141 
5. شناخت ادله و قوانین حاکم در قلمرو حقوق خصوصی بر اساس نظریه حکومت

صفحه 93-112

نجاد علی الماسی؛ محمد حسین بیاتی؛ علی اکبر رنجبران


شماره‌های پیشین نشریه