دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-165