اهداف و چشم انداز

فصلنامه پیش رو نشریه تخصصی دانشگاه عدالت است. که بحمدالله تعالی از آثار برگزیده دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه در آن استفاده شده است.
سعی بر این است که اولویت در گزینش و نشر مقالات با آن دسته از عناوین باشد که در عرصه زندگی اجتماعی دارای آثاری ملموس تر و به اصطلاح کاربردی باشند و نه صرفا انتزاعی تا از این خلال علاوه بر بحث و تحلیل علمی پیرامون مسائل عام البلوی دست اندرکاران امر قانونگذاری و اجرا و قضاء در تدوین برنامه ها و تنظیم لوایح و طرح های قانونی برخوردار از آفاق نگاه وسیع تر و دانشی پویا تر گردند که بالمآل نظام حقوقی ما به
بالندگی و نشاط و کارآمدی هر چه بیشتر دست یابد.