پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت (JPLR) - اهداف و چشم انداز