پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت (JPLR) - واژه نامه اختصاصی